آئین کار

لوله و اتصالات پلی پروپیلن باید مطابق استاندارد ملی به شماره 6314 باشد.

به منظور داشتن سیستم لوله کشی پلی پروپیلن مناسب جهت مصارف آبرسانی شرب انسانی داخل ساختمان ، پس از حصول اطمینان از کیفیت لوله و اتصالات و تطابق با استانداردهای ملی مرتبط و سازگاری جوش لوله و اتصالات – رعایت مندرجات در دفترچه الزامی است . لازم به ذکر است اکثر مطالب فوق از دفترچه استاندارد 6824 استخراج شده لذا الزامات درج شده بعنوان نکات ایمنی و نگهداری حتماً رعایت شود.