روش های نصب

نصب لوله ها فقط بین بست های لوله ثابت

دراین حالت نیروهای ناشی از تغییرات طول در اثر دما (فقط مقدار كمی از آن) از طریق بست های لوله ثابت به ساختمان منتقل می شوند باید فضای كافی برای جابجایی عرضی لوله پیش بینی شده باشد .