محاسبات افت فشار

یکی از شاخص های مهم در استاندارد DIN 1988 جهت تعیین قطر داخلی لوله محاسبه افت فشار در لوله و اتصالات می باشد. از دیگر شاخصه ها می توان به حداکثر سرعت خطی آب (حداکثر سرعت به دلیل ایجاد صدا و ضربات قوچی m/s 2 می باشد) و فشار هیدرواستاتیک متوسط شبکه اشاره نمود.

افت فشار در یک مسیر آب ، برابر با مجموع افت فشار در طول لوله و افت فشار در اتصالات موجود در مسیر می باشد. نحوه محاسبات افت فشار در لوله و اتصالات اسپادانا به شرح زیر است .