مقايسه عمر و مقاومت لوله های پليمری دربرابر دما

مقايسه عمر و مقاومت لوله هاي پليمري دربرابر دما براساس استانداردهاي جهاني

دما به درجه سانتي گراد به صورت دائمي در طول شبانه روز

استاندارد

نام پليمر لوله

30

40

50

60

70

80

90

95

ISO 12230

PB

Mpa6/13

50 years

Mpa5/11

50 سال

Mpa3/10

50 سال

Mpa9

50 سال

Mpa6/7

50 سال

Mpa1/6

50 سال

Mpa7/4

25 سال

Mpa4

15 سال

DIN16892

DIN 6993

PEX

Mpa5/9

50 سال

Mpa8/7

50 سال

Mpa7

50 سال

Mpa6

50 سال

Mpa4/5

50 سال

Mpa6/4

25 سال

Mpa2/4

15 سال

Mpa4

10 سال

DIN 8080

CPVC

Mpa26

50 سال

Mpa18

50 سال

Mpa14

50 سال

Mpa11

50 سال

Mpa5/8

15 سال

Mpa5/6

5 سال

Mpa8/4

4 سال

Mpa2/4

1 سال

ISO 3213

PP-R

Mpa7/9

50 سال

Mpa9/6

50 سال

Mpa8/5

50 سال

Mpa8/4

50 سال

Mpa2/3

50 سال

Mpa4/2

25 سال

Mpa8/1

15 سال

Mpa6/1

10 سال

ISO

PP-B

Mpa7/8

50 سال

Mpa8/5

50 سال

Mpa8/3

50 سال

Mpa6/2

50 سال

Mpa8/1

50 سال

Mpa5/1

25 سال

Mpa2/1

15 سال

Mpa2/1

10 سال

ISO 3213

PP-H

Mpa10

50 سال

Mpa7

50 سال

Mpa8/5

50 سال

Mpa7/4

50 سال

Mpa3

50 سال

Mpa3/2

25 سال

Mpa8/1

15 سال

Mpa6/1

10 سال

ISO/T 9080

PE

Mpa2/6

50 سال

Mpa5/3

25 سال

-

Mpa8/1

10 سال

-

Mpa3/1

1 سال

(0)

(0)

DIN 8075

HDPE

Mpa2/8

50 سال

Mpa5/3

50 سال

Mpa2/3

12 سال

Mpa8/2

5 سال

Mpa3/2

10 سال

Mpa2/2

2 سال

Mpa7/1

1 سال

(0)

(0)

DIN 8062

ISO 4422

10

اتمسفري

PVC

UPVC

Mpa6

50 سال

Mpa5/2

50 سال

Mpa5/2

30 سال

Mpa5/1

30 سال

(0)

(0)

(0)

(0)