دفتر مرکزی و کارخانه:

اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فازیک،خیابان2 پلاک18