معرفی آزمايشگاه و واحد كنترل كيفی پاورپایپ

  • دستگاه تست ضربه :

- نوع آزمون : بررسي استحكام ضربه اي

اين آزمون توسط دستگاه مخصوص تست ضربه اجرا مي شود . پاندول اين دستگاه قادر است هنگام برخورد با نمونه آزمون انرژي معادل j15 وارد نمايد . با انجام اين آزمون و وارد آمدن تنش خارجي استاندارد بر روي نمونه تهيه شده از لوله ، تغيير شكل ، شست يا رفتار در مقابل ضربه مورد ارزيابي قرار گرفته و برپايه همين آزمون رفتار لوله نيز در مقابل ضربه بررسي خواهد شد .

- روش كار به شرح ذيل مي باشد :

براساس جدول زير نمونه هاي لوله به صورت لوله و يا بخشي از محور طولي لوله تهيه مي شوند. تمام نمونه ها به دماي 2 0 درجه سلسيوس رسانيده مي‌شوند. گفتني است اين آزمون بر روي 10 نمونه انجام گرفته و اگر بيش از يك نمونه درحين آزمون مردود شد آزمون استحكام ضربه اي براي 20 نمونه ديگر تكرار مي‌شود. شايان ذكراست انجام اين آزمون بايد درشروع توليد و يا هرگونه تغيير در مواد اوليه يا خط توليد انجام شود .

فاصله بين فك ها:

mm عرض

mm طول

mm قطر خارجي نوع نمونه

 

  •  دستگاه نور (uv)

نوع كاربرد : تابش اشعه (uv)

دستگاه تعيين ثبات نوري (uv) از يك محفظه و يك لامپ (uv) با توان w30 تشكيل شده است كه متراژ آن cm90 مي‌باشد .

اين لامپ يك طيف uv با طول 200 الي 400 نانو متر تابش مي كند منبع اين نور داراي تابش فرابنفش مي باشد كه از اشعه هاي مضر نور خورشيد نيزهست در واحد آزمايشگاه كليه لوله و اتصالات قبل از انجام هرگونه تست و آزمايش به مدت 2 ساعت تحت تابش اين نور قرار مي گيرند تا پس از انجام آزمايشات لازم و روزمره بهترين و سريع ترين روش براي تعيين ويسكوزيته مذاب روش شاخص جريان مذاب Mfi مي باشد كه بر روي مواد اوليه و همچنين بر روي محصول نهايي انجام مي شود .

دراين آزمايش براي مواد pp وزنه مورد استفاده kg162 و دماي از آن oc230 و براي مواد PR وزن kg5 و دماي مقدار بدست آمده Mfi براي مواد اوليه مي بايست عددي بين 2/0 تا 3/0 باشد .

و براي محصولات توليدي ، 2/0 تا 375/0 چنانچه مقدار بدست آمده براي Mfi از اعداد فوق بالاتر باشد يعني روندگي مواد زياد مي باشد كه باعث مي شود فرآيند به طور كامل بر روي مواد صورت نگيرد همچنين اگر عددي كمتر بدست آيد يعني ويسكوزيته ذوب بسيار بالا بوده كه باعث مي شود فرايند شكل پذيري به درستي صورت نگيرد و همچنين مقدار زمان ماند مواد در طول ماردون افزايش يابد .

 

 

  •  دستگاه سنجش وزني (ترازوهاي ديجيتالي 3 صفر)

نوع آزمون : سنجش چگالي

چگالي و چگالي نسبي از جمله خواص فيزيكي مي باشد كه جرم و حجم يك جسم ، نمونه ياماده رابه هم‌ربط مي‌دهد اين‌خاصيت براي‌تشخيص يكنواختي دريك نمونه نيز مفيد مي‌باشد.

جهت انجام اين آزمايش در مواد اوليه بايد مقدار مشخصي كه از دستگاه Mfi خارج مي شود را استفاده نمود و براي محصولات قطعه اي با وزن مشخص به صورت برشي تهيه كرد وزن مطلوب 2 تا 5 گرم ميباشد مي بايست ابتدا جرم نمونه را دره واي آزاد توسط ترازوي ديجيتال 3 صفر اندازه گيري كرد پس به وسيله كيت سنجش چگالي كه بر روي ترازو سوار مي شود و همچنين مايع مربوط به متانول %99 مي باشد جرم نمونه را درح الت غوطه ور در مايع بدست مي اوريم .

با توجه به دما و فشار آزمايشگاه كه بوسيله كيت هواشناسي مستقر در واحد آزمايشگاه بدست مي آيد مقدار چگالي را محاسبه مي كنيم .

1M: جرم نمونه در هوا (gr)

2M: جرم نمونه در داخل مايع غوطه ورساز (gr)

P: چگالي حلال غوطه ور ساز در دما و فشار آزمايشگاه (g/cm3)

مطمئن باشيم توليدات اسپادانا به تابش uv مقاوم بوده و تخريب uv انجام نشده و ازمقاومت مكانيكي نمونه نيز در مقابلتابش نورخورشيد كاسته نمي شود .

 

 

  •  دستگاه آون

نوع آزمون : برگشت حرارتي

او.ن مورد استفاده در آزمايشگاه شركت لوله پليمر اسپادانا وسيله است كه مي تواند اجسام را به صورت يكنواخت تا دماي oc138 گرم كند وجود فن در قسمت فوقاني دستگاه باعث چرخش هوا و در نتيجه انتقال حرارت اجباري مي شود بنابراين كل محيط جسم مورد آزمايش به صورت يكسان گرم مي شود جهت انجام اين آزمون از قسمت كامل لوله به طول mm200 استفاده مي كنيم .

اين 3 نمونه درداخل اون به مدت 2 ساعت تحت دماي 2 oc135 نگهداري مي شوند سپس دماي آنها به دماي محيط رسانيده و طول ثانويه اندازه گيري مي شود . E يا مقدار برگشت حرارتي از رابطه زير بدست مي آيد كه مي بايست همواره زير %2 باشد .

 

Lo: طول اوليه

Lmin : بعد از اعمال حرارت

درشركت اسپادانا تاكنون برگشت حرارتي از %1 تجاوز نكرده كه نشان كيفيت بالاي مواد مورد استفاده مي باشد .

 

 

  •  دستگاه آلتراسونيك

نوع كاربرد : بررسي ضخامت لوله و اتصالات توليدي در حين فرايند

در شركت لوله پليمر اسپادانا با توجه به حساسيت هاي زيادي كه براي كنترل كيفيت محصول وجود دارد تصميم گرفته شد تا ضخامت لوله و اتصالات توليدي در هر لحظه قابل كنترل باشد لذا بهره گيري از ابزار بسيار دقيق و پيشرفته در را وصول اين مهم امري ضروري به نظر مي رسيد آلتروسونيك به عنوان يكي از دقيق ترين ابزار كنترلي مي باشد كه براي تعيين ضخامت به كار مي رود اساس كار اين دستگاه سرعت امواج صوت ميباشد كوچكترين تغيير در ضخامت لوله و اتصالات را كاملاً ثبت نموده و با توجه به حافظه بالاي اين وسيله مي توان از آن به عنوان يك مرجع بايگاني براي مدت زيادي استفاده نمود .

 

 

  •  دستگاه Melt Flow Indexer

نوع آزمون : تعيين شاخص جريان مذاب

(Melt Flow Indexer Mfi) يا شاخص جريان مذاب نشان دهنده وزن مولكولي متوسط پليمر بوده و با آن رابطه معكوس دارد هر چه Mfi افزايش يابد خواص جرياني و شكل پذيري بهتر شده و در عوض خواص مكانيكي آ ن كاهش مي يابد .